Cho PTHH : aCuFeS2 + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dFe(NO3)3 + eH2SO4 + fNO2 + gH2O Giá trị của b là


Câu 2470 Thông hiểu

Cho PTHH : aCuFeS2 + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dFe(NO3)3 + eH2SO4 + fNO2 + gH2O

Giá trị của b là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết đồng và hợp chất của đồng

Xem lời giải

...