Cho các số thực dương (x ), (y ). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức (P = ((4x(y^2)))((((( (x + căn ((x^2) + 4(y^2)) ) ))^3))) )


Câu 24750 Vận dụng cao

Cho các số thực dương \(x\), \(y\). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(P = \dfrac{{4x{y^2}}}{{{{\left( {x + \sqrt {{x^2} + 4{y^2}} } \right)}^3}}}\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Chia cả tử và mẫu của \(P\) cho \({x^3} \ne 0\)

- Đặt ẩn phụ, tìm điều kiện cho ẩn phụ, đưa về hàm số \(1\) biến.

- Xét hàm tìm \(\max ,\min \) và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.