Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp nung nóng Al, Al2O3, MgO, FeO. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn gồm :


Câu 2476 Thông hiểu

Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp nung nóng Al, Al2O3, MgO, FeO. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn gồm :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm và hợp chất

Xem lời giải

...