Cấu hình electron của ion Cr3+ là


Câu 2479 Nhận biết

Cấu hình electron của ion Cr3+


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết crom và hợp chất

Xem lời giải

...