Các chất Al, Al2O3, Al(OH)3 không tan được trong các dung dịch nào ?


Câu 2484 Thông hiểu

Các chất Al, Al2O3, Al(OH)3 không tan được trong các dung dịch nào ?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...