Crom thể hiện số oxi hóa nào khi tác dụng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng ?


Câu 2486 Thông hiểu

Crom thể hiện số oxi hóa nào khi tác dụng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết crom và hợp chất

Xem lời giải

...