Nhận xét nào sau đây là không đúng ?


Câu 2488 Thông hiểu

Nhận xét nào sau đây là không đúng ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết crom và hợp chất

Xem lời giải

...