Tìm tiếng có vần uyên thích hợp để điền vào chỗ trống

...