Tìm tiếng có chứa vần ya hay yê điền vào chỗ trống thích hợp trong hai câu thơ sau:

...