Trong các tiếng được in đậm sau đây tiếng có chứa yê hoặc ya:

...