Ứng dụng không phải của crom là


Câu 2496 Thông hiểu

Ứng dụng không phải của crom là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết crom và hợp chất

Xem lời giải

...