Hãy chỉ ra các câu đúng trong các câu sau: Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn Fe. Crom là kim loại chỉ tạo được oxit bazơ. Crom có những hợp chất giống với hợp chất giống những hợp chất của S. Trong tự nhiên crom ở dạng đơn chất. Phương pháp sản xuất crom là điện phân Cr2O3. Crom có thể cắt được thủy tinh.


Câu 2501 Thông hiểu

Hãy chỉ ra các câu đúng trong các câu sau:

  1. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn Fe.
  2. Crom là kim loại chỉ tạo được oxit bazơ.
  3. Crom có những hợp chất giống với hợp chất giống những hợp chất của S.
  4. Trong tự nhiên crom ở dạng đơn chất.
  5. Phương pháp sản xuất crom là điện phân Cr2O3.
  6. Crom có thể cắt được thủy tinh.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết crom và hợp chất

Xem lời giải

...