Để phân biệt được Cr2O3, Cr(OH)2, chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây


Câu 2506 Thông hiểu

Để phân biệt được Cr2O3, Cr(OH)2, chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết crom và hợp chất

Xem lời giải

...