Có các hỗn hợp chất rắn (1) FeO, BaO, Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1 : 1)                       (2) Al, K, Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 2: 1) (3) Na2O, Al (tỉ lệ mol 1: 1)                                         (4) K2O, Zn (tỉ lệ mol 1: 1) Số hỗn hợp tan hết trong nước (dư) là :


Câu 2509 Thông hiểu

Có các hỗn hợp chất rắn

(1) FeO, BaO, Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1 : 1)                       (2) Al, K, Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 2: 1)

(3) Na2O, Al (tỉ lệ mol 1: 1)                                         (4) K2O, Zn (tỉ lệ mol 1: 1)

Số hỗn hợp tan hết trong nước (dư) là :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết hợp chất nhôm

Xem lời giải

...