Ion nào nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa?


Câu 2510 Thông hiểu

Ion nào nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết crom và hợp chất

Xem lời giải

...