Cho Br2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH thì sản phẩm thu được có chứa:


Câu 2516 Thông hiểu

Cho Br2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH thì sản phẩm thu được có chứa:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết crom và hợp chất

Xem lời giải

...