Phát biểu nào sau đây không đúng ?


Câu 2520 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây không đúng ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết crom và hợp chất

Xem lời giải

...