Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là


Câu 2527 Thông hiểu

Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết crom và hợp chất

Xem lời giải

...