Cho phản ứng K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 +  H2O. Số phân tử HCl bị oxi hóa là


Câu 2533 Thông hiểu

Cho phản ứng K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 +  H2O. Số phân tử HCl bị oxi hóa là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết crom và hợp chất

Xem lời giải

...