Phát biểu nào sau đây là sai ?


Câu 2535 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là sai ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết crom và hợp chất

Xem lời giải

...