Dung dịch FeSO4 làm mất màu dung dịch nào sau đây?


Câu 2537 Thông hiểu

Dung dịch FeSO4 làm mất màu dung dịch nào sau đây?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết crom và hợp chất

Xem lời giải

...