Cho sơ đồ phản ứng: Cr(O_3)->(( + NaOH))X->(( + (H_2)S(O_4)))Y->(( + HCl))Z -> X X, Y, Z là các hợp chất chứa crom. X, Y, Z lần lượt là:    


Câu 2547 Thông hiểu

Cho sơ đồ phản ứng: $Cr{O_3}\xrightarrow{{ + NaOH}}X\xrightarrow{{ + {H_2}S{O_4}}}Y\xrightarrow{{ + HCl}}Z \to X$

X, Y, Z là các hợp chất chứa crom. X, Y, Z lần lượt là:    


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết crom và hợp chất

Xem lời giải

...