Trong các phép tính sau, phép tính nào có giá trị bằng nhau ? 1) 59( rm( )) - ( rm( ))43( rm( ))-( rm( 8)) ;;              2)  59( rm(  -  ))42( rm(  -  ))3; 3) 58( rm(  -  ))41( rm(  -  9)) ;;                 4)  59( rm(  -  ))42( rm(  -  4)).

...