Dấu thanh được đánh trên đầu chữ cái i trong trường hợp nào?

...