Dấu thanh được đánh trên đầu chữ cái ê trong trường hợp nào?

...