Tiếng nào sau đây dấu thanh sẽ được điền vào chữ ê?

...