Một chất hữu cơ A có CTPT là C3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và dung dịch AgNO3/NH3, t0. Vậy A có CTCT là:


Câu 258 Thông hiểu

Một chất hữu cơ A có CTPT là C3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và dung dịch AgNO3/NH3, t0. Vậy A có CTCT là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- A tác dụng được với NaOH và AgNO3 => A là este của axit fomic

Xem lời giải

...