Hạt nhân của ion X+ có điện tích là 30,4.10-19 culông. Tên nguyên tử X là


Câu 25937 Vận dụng

Hạt nhân của ion X+ có điện tích là 30,4.10-19 culông. Tên nguyên tử X là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Hạt nhân của ion X+ có điện tích là 30,4.10-19 C nên nguyên tử X cũng có điện tích hạt nhân là 30,4.10-19 C.

+) Mỗi hạt proton có điện tích là 1,6.10-19 C

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.