Chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X (C5H8O2) có các tính chất sau: (1) Tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na (2) Không tham gia phản ứng tráng gương nhưng thủy phân thu được sản phẩm có tráng gương Số công thức cấu tạo X thỏa mãn tính chất trên là:


Câu 260 Vận dụng

Chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X (C5H8O2) có các tính chất sau:

(1) Tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na

(2) Không tham gia phản ứng tráng gương nhưng thủy phân thu được sản phẩm có tráng gương

Số công thức cấu tạo X thỏa mãn tính chất trên là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xem lại các phản ứng thủy phân este đặc biệt 

Xem lời giải

...