Cho phép tính sau: Phép chia đã cho có thương là (25 ) và số dư là (15 ). Đúng hay sai?

...