Thêm dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol NaOH và 0,1 mol Na[Al(OH)4] thu được 0,08 mol chất kết tủa. Số mol HCl đã thêm vào là:


Câu 2618 Vận dụng

Thêm dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol NaOH và 0,1 mol Na[Al(OH)4] thu được 0,08 mol chất kết tủa. Số mol HCl đã thêm vào là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

TH1: Al3+ chưa kết tủa hết: nHCl = nNaOH + nAl(OH)3

TH2: kết tủa bị hoà tan 1 phần 

OH- + H+ → H2O

AlO2- +  H+ + H2O → Al(OH)3

Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3 H2O

Xem lời giải

...