Cho 12,9g một este đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 150ml dd KOH 1M. Sau phản ứng thu được một muối và anđehit. Số đồng phân este thoả mãn tính chất trên là:


Câu 262 Vận dụng

Cho 12,9g một este đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 150ml dd KOH 1M. Sau phản ứng thu được một muối và anđehit. Số đồng phân este thoả mãn tính chất trên là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tính số mol chất

- Xác định CTPT của este

n KOH = neste => Meste => CTPT của este.

- Biện luận, viết CTCT thỏa mãn

Xem lời giải

...