Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:                                       Tỉ lệ a : b là


Câu 2624 Vận dụng cao

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:                                      

Tỉ lệ a : b là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Nếu b/a $ \leqslant $ 1 thì nAl(OH)3 = b

+ Nếu 1 < b/a < 4 thì kết tủa bị hoà tan 1 phần và nAl(OH)3 = (4a – b)/3

+ Nếu b/a $ \geqslant $ 4 thì không có kết tủa

Xem lời giải

...