Nung hỗn hợp A gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V lít H2 (đktc). Giá trị của V là


Câu 2629 Vận dụng

Nung hỗn hợp A gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V lít H2 (đktc). Giá trị của V là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bảo toàn khối lượng : ${m_{C{{\text{r}}_2}{O_3}}}$ + mAl = mhỗn hợp X  

Bảo toàn e : $2{n_{{H_2}}} = $2nCr + 3nAl dư  

Xem lời giải

...