Thủy phân 4,3 g este X đơn chức, mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho Y, Z phản ứng dd AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 g bạc. CTCT của X là


Câu 263 Vận dụng

Thủy phân 4,3 g este X đơn chức, mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho Y, Z phản ứng dd AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 g bạc. CTCT của X là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tính số mol chất

- Biện luận dạng CT của X

Nếu cả Y, Z cùng phản ứng với AgNO3/NH3 => ${n_{este}} = \dfrac{1}{4}{n_{Ag}}$

Nếu cả Y hoặc Z cùng phản ứng với AgNO3/NH3 => ${n_{este}} = \dfrac{1}{2}{n_{Ag}}$

- Tìm MX => CTCT

Xem lời giải

...