Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 dư vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 2633 Vận dụng

Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí COdư vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Bảo toàn e : 3.nAl dư = 2.nH2

+) Bảo toàn nguyên tố Al : ${n_{Al}} + 2{n_{A{l_2}{O_3}}} = {n_{Al{{(OH)}_3}}}\,$

+) Bảo toàn nguyên tố O và Fe :${n_{F{e_3}{O_4}}} = \frac{3}{4}{n_{A{l_2}{O_3}}};\,\,{n_{Fe}} = 3{n_{F{e_3}{O_4}}}$

+) Bảo toàn khối lượng : m = ${m_{A{l_2}{O_3}}} + {m_{Fe}} + {m_{Al}}$

Xem lời giải

...