Cho hỗn hợp A gồm Al và một oxit sắt. Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được 6,72 lít khí (đktc). Phần 2: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn, thu được hỗn hợp B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,344 lít khí (đktc) và chất rắn C. Cho chất rắn C vào dung dịch H2SO4 loãng, dư được 4,032 lít H2 (đktc). Công thức của oxit sắt là


Câu 2636 Vận dụng

Cho hỗn hợp A gồm Al và một oxit sắt. Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được 6,72 lít khí (đktc).

Phần 2: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn, thu được hỗn hợp B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,344 lít khí (đktc) và chất rắn C. Cho chất rắn C vào dung dịch H2SO4 loãng, dư được 4,032 lít H(đktc). Công thức của oxit sắt là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phần 1:$\,{n_{Al}} = \frac{2}{3}{n_{{H_2}}}$

Phần 2: B gồm Al2O3, Fe và Al dư → chất rắn C là  Fe

nAl dư trong B = 2/3.nH2

${n_{Fe\,\,(B)}} = {n_{{H_2}}} = 0,18\,\,mol\,\, \to \,\,{n_{F{e_x}{O_y}}} = \frac{{0,18}}{x}\,\,mol$

+) Bảo toàn nguyên tố Al : nAl ban đầu = nAl dư  + $2{n_{A{l_2}{O_3}}}$

+) Bảo toàn nguyên tố O : $y.{n_{F{e_x}{O_y}}} = 3{n_{A{l_2}{O_3}}}$

Xem lời giải

...