Một khối chóp có đáy là đa giác n cạnh. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?


Câu 2638 Nhận biết

Một khối chóp có đáy là đa giác $n$ cạnh. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa khối chóp, tìm số đỉnh, số mặt, số cạnh và đối chiếu đáp án.

Xem lời giải

...