E có công thức cấu tạo là HCOOCH = CH2. Đun nóng m gam E trong H2SO4 loãng sau đó lấy toàn bộ các sản phẩm sinh ra thực hiện phản ứng tráng gương thu được tổng khối lượng Ag là 108 gam Ag. Hiđro hóa m gam E bằng H2 xúc tác Ni,t0 vừa đủ thu được E’. Đốt cháy toàn bộ lượng E’ rồi dẫn vào bình đựng dung dịch NaOH dư thì khối lượng bình tăng thêm bao nhiêu gam? 


Câu 264 Vận dụng

E có công thức cấu tạo là HCOOCH = CH2. Đun nóng m gam E trong H2SO4 loãng sau đó lấy toàn bộ các sản phẩm sinh ra thực hiện phản ứng tráng gương thu được tổng khối lượng Ag là 108 gam Ag. Hiđro hóa m gam E bằng H2 xúc tác Ni,t0 vừa đủ thu được E’. Đốt cháy toàn bộ lượng E’ rồi dẫn vào bình đựng dung dịch NaOH dư thì khối lượng bình tăng thêm bao nhiêu gam? 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tính số mol E

- Tính khối lượng CO2 và H2O.

BTNT C: ${n_{C{O_2}}} = {\text{ }}3{n_E}$

BTNT H: ${n_{{H_2}O}} = {\text{ }}3{n_E}$

- Tính khối lượng bình tăng

 

$\Delta m \uparrow  = {\text{ }}{m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}}$

 

Xem lời giải

...