Cho m gam hỗn hợp X gồm Al và FeO (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 2) tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,928 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch A. Nếu đem nung m gam hỗn hợp X đến khi phản ứng nhiệt nhôm kết thúc (giả sử hiệu suất đạt 100%) thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là


Câu 2643 Vận dụng

Cho m gam hỗn hợp X gồm Al và FeO (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 2) tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,928 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch A. Nếu đem nung m gam hỗn hợp X đến khi phản ứng nhiệt nhôm kết thúc (giả sử hiệu suất đạt 100%) thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

TN1: Bảo toàn e : 3nAl + nFeO = 3nNO

TN2: 2Al  +  3FeO $\xrightarrow{{{t^o}}}$ Al2O3 + 3Fe

          0,08 ← 0,12   → 0,04  → 0,12

Hỗn hợp Y gồm Fe (0,12 mol), Al2O3 (0,04 mol) và Al dư (0,18 – 0,08 = 0,1 mol)

Bảo toàn e : $2{n_{{H_2}}} = 3{n_{Al}} + 2{n_{Fe}}\,$ 

Xem lời giải

...