Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 có khối lượng 21,67 gam. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch NaOH dư thu được 2,016 lít H2 (đktc) và 12,4 gam chất rắn không tan. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:


Câu 2679 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 có khối lượng 21,67 gam. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch NaOH dư thu được 2,016 lít H2 (đktc) và 12,4 gam chất rắn không tan. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

                      Fe2O3  +  2Al → Al2O3 + 2Fe

ban đầu:     y               x

phản ứng:  a/2             a

kết thúc: (y – a/2)     (x – a)

+) nH2 = 3/2.nAl

+) mchất rắn không tan = mFe2O3 + mFe

=> hiệu suất tính theo Fe2O3 => %H = 0,075 / 0,1 . 100% = 75%

Xem lời giải

...