Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axeton. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là     


Câu 268 Thông hiểu

Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axeton. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là     


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xác định CTCT axeton

- Dựa vào phản ứng thủy phân este đặc biệt xác định CTCT của este

Xem lời giải

...