Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2. Mặt khác nếu cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Số mol Al trong X là


Câu 2684 Vận dụng

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2. Mặt khác nếu cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Số mol Al trong X là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Chất rắn Y có thể gồm Al2O3, Fe, Fe2O3 và Al

Y tác dụng với NaOH : nAl (trong Y) = $\frac{2}{3}{n_{{H_2}}}$

Y tác dụng với HCl :$2{n_{{H_2}}}$ = 3nAl + 2nFe  

+) ${n_{A{l_2}{O_3}}} = \frac{1}{2}{n_{Fe}}$

+) Bảo toàn nguyên tử Al : nAl ban đầu = 2nAl2O3+ nAl dư

Xem lời giải

...