Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng hết với dd NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ Y không làm mất màu dd nước Brom và 4,1 gam một muối. CTCT của X là: 


Câu 270 Vận dụng

Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng hết với dd NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ Y không làm mất màu dd nước Brom và 4,1 gam một muối. CTCT của X là: 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Biện luận xác định dạng CTCT của X

Do Y không làm mất màu nước Brom => Y là xeton hoặc ancol no

- nmuối = nX => CTCT của X

Xem lời giải

...