Este X mạch hở có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 10g X tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 16,8g chất rắn Y. Phát biểu nào sau đây là đúng?


Câu 272 Vận dụng

Este X mạch hở có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 10g X tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 16,8g chất rắn Y. Phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xác định MX  => CTPT este = > thuộc loại este nào

Bảo toàn khối lượng : mX + mKOH = mrắn + msản phẩm khác

=> msản phẩm khác

Có nsản phẩm khác = neste => Msp khác => CTCT sản phẩm khác

=> CTCT X

Xem lời giải

...