Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng là  1:3?


Câu 275 Vận dụng

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng là  1:3?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...