Trong khí quyển nguyên thủy của Trái đất chưa có:


Câu 2751 Nhận biết

Trong khí quyển nguyên thủy của Trái đất chưa có:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...