Đâu là kết luận không đúng về quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất?


Câu 2768 Thông hiểu

Đâu là kết luận không đúng về quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...