Nhận xét nào sau đây về tổ chức bộ máy nhà nước dưới triều Nguyễn là không chính xác?  


Câu 27718 Vận dụng

Nhận xét nào sau đây về tổ chức bộ máy nhà nước dưới triều Nguyễn là không chính xác?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm tổ chức bộ máy nhà nước dưới triều Nguyễn để đánh giá, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.