Cho mặt cầu (( S ) ) và mặt phẳng (( P ) ) cắt nhau tại nhiều hơn một điểm. Giao tuyến của chúng là:


Câu 2775 Nhận biết

Cho mặt cầu \(\left( S \right)\) và mặt phẳng \(\left( P \right)\) cắt nhau tại nhiều hơn một điểm. Giao tuyến của chúng là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...